Zgłoś łamanie prawa!

Jeżeli jesteś świadkiem spalania odpadów, możesz zgłosić ten fakt przez nasz specjalny formularz.

Formularz zgłoszeniowy - automatycznie przekierowanie do Straży Miejskiej

 

Kontrola indywidualnych palenisk

Dnia 18 grudnia 2017 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr V/47/5/2017 w sprawie Programu Ochrony Powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężeń ekspozycji. (Dziennik Urzędowy Woj. Śl. 28 grudnia 2017r. poz. 7339).

Program Ochrony Powietrza dostępny jest pod adresem - http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2017/7339/
Program Ochrony Powietrza nakazuje:
- kontrole przestrzegania zakazu spalania odpadów w piecach domowych
- kontrole przestrzegania zakazu spalania odpadów zielonych
- kontrole przestrzegania zakazów wypalania traw i łąk
- kontrole przestrzegania zapisów uchwały ograniczającej stosowanie paliw i urządzeń grzewczych (uchwała antysmogowa).

Dnia 7 kwietnia 2017r. Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę antysmogową. Uchwała Nr V/36/1/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała dostępna jest pod adresem - http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2017/2624/akt.pdf

Kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dokonuje Straż Miejska.
Kogo kontrolujemy?
1. Wszystkich użytkowników instalacji do spalania paliw stałych poniżej 1 MW:
- osoby fizyczne
- osoby prawne

Co kontrolujemy?
- rodzaj spalanego paliwa
- rodzaj eksploatowanego urządzenia

Jakich dokumentów wymagamy?
Dokumentacji technicznej instalacji grzewczych;
- zaświadczenia akredytowanej jednostki zgodności z PN-EN 303-5:2012 (kotły)
- instrukcji dla instalatorów i użytkowników wskazanej w dyrektywie ekoprojektu (piece i kominki)
- dowodu zakupu paliwa.

Straż Miejska upoważniona jest do pobrania próbki opału lub jego pozostałości w celu zweryfikowania jego jakości.

Osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł. Udaremnienie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym kara aresztu na podstawie art. 225 k.k.

Użytkownicy kotłów, pieców, kominków zobowiązani są do przedstawienia kontrolującym dokumentów potwierdzających, że stosowane urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Takim potwierdzeniem może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna.

Jakość stosowanych paliw również powinna być potwierdzona dokumentem np. fakturą zakupu paliwa ( węgla lub drewna) lub świadectwem jakości. W ramach obowiązujących przepisów klient powinien otrzymać pełną informację produktową o sprzedawanym towarze, jego pochodzeniu, parametrach oraz cenie.

Przy zakupie węgla zawsze żądaj od dostawcy przekazania świadectwa jakości !

Gmina Pszczyna udostępnia numer telefonu oraz internetowy formularz do zgłaszania przypadków naruszeń dotyczących ochrony powietrza:
Straż Miejska w Pszczynie
ul. Zdrojowa 4
43-200 Pszczyna
tel. 32 210 28 50
tel. 32 210 43 73
tel. 602 570 838